15-099 Białystok,ulica Legionowa 6 lok 19


tel. 85 871 03 63
fax 85 871 03 67
tel. kom. 697 523 111
Czynności notarialne


Aktem prawnym, który reguluje funkcjonowanie notariatu jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2008.189.1158).

Notariusz dokonuje następujących czynności:
- sporządza akty notarialne; 
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;   
- sporządza poświadczenia;
- doręcza oświadczenia;
- spisuje protokoły;
- sporządza protesty weksli i czeków; 
- przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
Przykładowe czynności notarialne:
  • dotyczące nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowy przedwstępne.
  • dotyczące majątkowych stosunków małżeńskich: umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego.
  • Pełnomocnictwa
  • dotyczące spółek prawa handlowego: akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, wzory podpisów. dotyczące prawa spadkowego: testamenty, z uwzględnieniem wpisu do Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT), oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, umowy o dział spadku, umowy zbycia spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, otwarcie i ogłoszenie testamentu, poświadczenie dziedziczenia, które jest równoważne sądowemu stwierdzeniu nabycia spadku.
  • poświadczenia podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu (data pewna), pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.